Tag Archives: 索引顺序表查找

数据结构重读 - 顺序和二分查找、最/次优查找树、索引顺序表查找

概念明天补上。。。

顺序查找,用了哨兵减少检查数组长度的次数,据说这样可以让顺序查找的性能提升一倍

优点:无序任何假设条件(如数组有序等)。

缺点:效率低。
#include <stdio.h>

int ssearch(int* arr, int n, int key)
{
int i = 0;
arr[n] = key;
for(i=0;arr[i]!=key;i++);
if(i==n)
{[......]

继续阅读