HTML转义字符大全^_^

转载自:http://www.cnblogs.com/Randy0528/archive/2006/09/29/518457.html

转义字符串(Escape Sequence)也称字符实体(Character Entity)。在HTML中,定义转义字符串的原因有两个:第一个原因是像“<”和“>”这类符号已经用来表示HTML标签,因此就不能直 接当作文本中的符号来使用。为了在HTML文档中使用这些符号,就需要定义它的转义字符串。当解释程序遇到这类字符串时就把它解释为真实的字符。在输入转 义字符串时,要严格遵守字母大小写的规则。第二个原因是,有些字符在ASCII字符集中没有定义,因此需要使用转义字符串来表示。表18-3是其中的几个 转义字符串。

表18-3 特殊字符

 

字符

十进制

转义字符

"

"

&quot;

&

&

&amp;

<

<

&lt;

>

>

&gt;

不断开空格(non-breaking space)

 

&nbsp;

表18-4 其他字符

字符

十进制

转义字符

字符

十进制

转义字符

字符

十进制

转义字符

?

¡

&iexcl;

Á

Á

&Aacute;

á

á

&aacute;

¢

&cent;

Â

Â

&circ;

â

â

&acirc;

£

&pound;

Ã

Ã

&Atilde;

ã

ã

&atilde;

¤

¤

&curren;

Ä

Ä

&Auml

ä

ä

&auml;

¥

&yen;

Å

Å

&ring;

å

å

&aring;

|

¦

&brvbar;

Æ

Æ

&AElig;

æ

æ

&aelig;

§

§

&sect;

Ç

Ç

&Ccedil;

ç

ç

&ccedil;

¨

¨

&uml;

È

È

&Egrave;

è

è

&egrave;

©

©

&copy;

É

É

&Eacute;

é

é

&eacute;

a

ª

&ordf;

Ê

Ê

&Ecirc;

ê

ê

&ecirc;

?

«

&laquo;

Ë

Ë

&Euml;

ë

ë

&euml;

?

¬

&not;

Ì

Ì

&Igrave;

ì

ì

&igrave;

\x7f

­

&shy;

Í

Í

&Iacute;

í

í

&iacute;

®

®

&reg;

Î

Î

&Icirc;

î

î

&icirc;

ˉ

¯

&macr;

Ï

Ï

&Iuml;

ï

ï

&iuml;

°

°

&deg;

Ð

Ð

&ETH;

ð

ð

&ieth;

±

±

&plusmn;

Ñ

Ñ

&Ntilde;

ñ

ñ

&ntilde;

2

²

&sup2;

Ò

Ò

&Ograve;

ò

ò

&ograve;

3

³

&sup3;

Ó

Ó

&Oacute;

ó

ó

&oacute;

´

&acute;

Ô

Ô

&Ocirc;

ô

ô

&ocirc;

μ

µ

&micro;

Õ

Õ

&Otilde;

õ

õ

&otilde;

?

&para;

Ö

Ö

&Ouml;

ö

ö

&ouml;

·

·

&middot;

&times;

×

&times;

÷

÷

&divide;

?

¸

&cedil;

Ø

Ø

&Oslash;

ø

ø

&oslash;

1

¹

&sup1;

Ù

Ù

&Ugrave;

ù

ù

&ugrave;

o

º

&ordm;

Ú

Ú

&Uacute;

ú

ú

&uacute;

?

»

&raquo;

Û

Û

&Ucirc;

û

û

&ucirc;

?

¼

&frac14;

Ü

Ü

&Uuml;

ü

ü

&uuml;

?

½

&frac12;

Ý

Ý

&Yacute;

ý

ý

&yacute;

?

¾

&frac34;

Þ

Þ

&THORN;

þ

þ

&thorn;

?

¿

&iquest;

ß

ß

&szlig;

ÿ

ÿ

&yuml;

À

À

&Agrave;

à

à

&agrave;

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *