Tag Archives:

Linux sort的四个小技巧

像排序这种事情,用C/C++可以写,但很麻烦,交给sort就好了,功能很强大的。

1、按照多个列排序(列间空格分开):

测试数据:

先按照第1列排序,再第2列的命令:

2011-11-20补充:必须加-s选项,表示stable sort,即两列排序互相不打扰。
$ cat ./test
1       x
5       8
1       a

$ sort -s -k 1 -k 2 ./test
1       a
1       x
5      [......]

继续阅读